Program "Mój Prąd"

Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Budżet Programu wynosi do 1 mld zł, w formie bezzwrotnych dotacji i jego realizacja sięgać będzie do 2025 r.

Z Programu „Mój Prąd” można sfinansować przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, które będą na potrzeby istniejących już budynków mieszkalnych. Zakupione urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Korzystający z Programu zobowiązany jest do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dotacji.

Z Programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Mają zawartą umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej.

Możesz ubiegać się o dotację, jeżeli:
Twoja instalacja fotowoltaiczna została wykonana, ale jej montaż nie został zakończony przed 23 lipca 2019 r. i nie poniosłeś przed tą datą wydatków.
Został zainstalowany licznik dwukierunkowy przez zakład energetyczny
Masz podpisaną umowę dwustronną z dystrybutorem energii o podłączeniu instalacji do sieci elektrycznej
Twoja inwestycja nie jest związana z rozbudową już istniejącej instalacji.

Jeśli chodzi o finansowanie, to wsparcie finansowe udzielane jest w formie dotacji do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych*. Wymagany jest również licznik dwukierunkowy, ale jego koszt nie jest kosztem kwalifikowanym.

*koszty kwalifikowane – koszty które mogą zostać zrefundowane ze środków Programu, zgodnie z jego warunkami. Są to: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętej inwestycją.

Dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy na zakup i dystrybucję energii elektrycznej. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym Programu „Czyste Powietrze”.

Więcej o programie na stronie: mojprad.gov.pl

Program „Czyste Powietrze”

Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizowany będzie do 2029 r. (umowy o dofinansowanie podpisywane będą do końca 2027 r. )

Budżet programu wynosi 103,3 mld zł.
Jest realizowany w formie:
dotacji (udzielanych m.in. w ramach programu Stop Smog),
pożyczek dla gmin,
termomodernizacyjnej ulgi podatkowej - 63,3 mld zł,
kredytów udzielanych przez banki: 40 mld zł.

Z programu mogą skorzystać:
osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł; (dotacja do 30.000zł)
osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym (dotacja do 37.000zł)

Z Programu „Czyste Powietrze” można sfinansować:
wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe,
zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania określone w Programie,
zadania związane z minimalizacją strat ciepła (docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej),
instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Więcej o programie na stronie: czystepowietrze.gov.pl